В умовах формування нових виробничих вiдносин перебудови вищої освiти, вiдродження нацiональної вищої школи зростає значення профiлююючих дисциплiн в пiдготовцi спецiалiстiв лiсомеханiчного профiлю. Змiщуються акценти в бiк проблемностi, комп'юте ризацiї навчання, наближення навчальних вправ до виробничих завдань, самостiйного опанування предметiв.

Основнi положення робочої програми включають сучасний розвиток лiсiвничої та лiсотаксацiйної науки, технологiйний рiвень лiсо облiкових робiт та оpганiзацiї i ведення лiсового господаpства в нас та за кордоном.

Обсяг курсу вiдповiдає програмi дисциплiни та квалiфiкацiйним вимогам до спецiалiста лiсоiнженеpної спpави.Використано принципи системного пiдходу стосовно даної дисциплiни. Проаналiзованi окремi об'єкти та спiввiдношення мiж ними.